Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Utredningsområdet är beläget cirka 1 kilometer norr om Grebbestads samhälle, norr, nordöst och öster om Ulmekärret. Området är cirka 26 hektar stort och utgörs av hällmarksmiljöer och mindre områden med skog där jordtäcket är tjockare. Terrängen är kuperad och sluttar upp till högre belägna öppna hällmarkspartier.

Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena. Granithällar och mindre bergsområden varieras med klevor med bördiga sedimentytor från tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna växer ofta mindre blandskogar som övergår till rena tallhällmarker och nakna hällar längre upp på bergen. I området finns även tätare planteringar av gran och tall på tidigare uppodlade ytor. Mot de näringsrikare sedimenterade ytorna tar lövträden över.

Uppdraget syftade till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden och groddjur inom planområdet. Syftet med inventeringen av groddjur var främst att kontrollera om arten större vattensalamander förekommer i dammar inom och i nära anslutning till planområdet. Den större vattensalamandern är upptagen i Artskyddsförordningen och arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet.

Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69

Uppdraget syftade till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden inom planområdet. I uppdraget ingick även att göra en bedömning av den föreslagna detaljplanens påverkan på naturvärden.

Utredningsområdet är cirka 5 300 m² stort och är beläget centralt på Resö. Resö är beläget i den bohuslänska skärgården, cirka två mil nordväst om Tanumshede. Området utgörs till stor del av hällmarksmiljö med inslag av skogsklädda sluttningar och sänkor med ett lite tjockare jordtäcke. Terrängen är relativt flack och området är beläget cirka 10 meter över havet. Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena.

På grund av att tidpunkten för inventering inte var optimal för vissa organismgrupper utfördes en kompletterande inventering med fokus på kärlväxter, fåglar, lavar och insekter i juni 2014. Rapporten för denna finns för nedladdning här.