Utåtriktad verksamhet

Rio Göteborg arbetar med kunskapsförmedling ur olika pedagogiska perspektiv. Våra uppdrag och projekt genererar ny kunskap som är viktig att kommunicera till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för kultur och miljö.

Förmedling och uppdragsarkeologi

Förmedling ska numera ingå som en självklar del i rapporteringen av arkeologiska projekt. Detta gör vi genom bland annat föreläsningar på skolor och vid grävningsvisningar, samt genom andra former av populariserad vetenskap. Vår önskan är att ifrågasätta invanda “sanningar”. Genom att söka ny kunskap och nya frågeställningar hoppas vi kunna bidra med alternativa perspektiv på oss själva, historien och framtiden.

visning av utgrävningen av gravfältet i Ytterby.

camera_alt Petra Aldén Rudd

Föredrag och guidningar

Vi kan erbjuda föredrag, vandringar och exkursioner med tema kulturmiljö och arkeologi. Vi har visningar med teman som återkopplar till pågående projekt, men det går också att beställa skräddarsydda föredrag eller en vandring utifrån kundens önskemål om besöksmål och innehåll.

Kurser och utbildning

Vi kan erbjuda kurser och seminarier för personer som arbetar med fysisk planering, för exploatörer och entreprenörer. Vi kan till exempel informera om de lagar som skyddar kulturmiljön, och vad verksamhetsutövaren är skyldig att känna till inför ett markingrepp.

Utgivning av publikationer

Vi producerar rapporter och publikationer baserade på uppdragsverksamhet. Kooperativet har tidigare arbetat med utgivning av skön- såväl som facklitteratur och vi ser förlagsverksamheten som en viktig del i vårt fortsatta arbete. Inom utgivningsverksamheten producerar vi utöver det som våra konsultuppdrag kräver, även sådant som ligger i våra gemensamma och professionella intressen.

Utställningar och skyltning

Rio Göteborg kan erbjuda små utställningar, i till exempel kulturhus eller bibliotek, som presenterar en utgrävning, en specifik natur- och/eller kulturmiljö eller annat aktuellt tema. Vi kan även hjälpa till med att ta fram underlag till förmedling och producera informationsmaterial och skyltning åt exempelvis en kommun som ska gestalta och tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer.

Kontaktpersoner vid förfrågningar

— Kontaktperson för uppdrag inom arkeologi