Kulturhistoria

Rio Göteborg arbetar för och med att bevara och förmedla vår kulturhistoria.

Kulturhistoria

Arkeologerna på Rio Göteborg arbetar för att bevara, förmedla och utveckla kulturhistorien. I detta ingår exempelvis att utföra kart- och arkivstudier, genomföra inventeringar och undersökningar av materiella lämningar samt vidareförmedla kunskap om kulturhistoriska miljöer genom olika publika verksamheter.

Vad är kulturhistoria?
Kulturhistoria kan vara materiell, som exempelvis industrier och torplämningar, men även immateriell som traditioner, berättelser, föreningsliv eller andra möten mellan människor. Skyddet av kulturhistorien är idag inte lika tydligt som skyddet av fornlämningarna. Det är upp till oss alla att se till att vår kulturhistoria inte förstörs, men det är inom samhällsplaneringen som de avgörande besluten fattas. En god miljö är ett av målen i samhälls-planeringen, men för att den verkligen skall bli god krävs aktsamhet om vår historia.

Exempel på olika kulturhistoriska projekt:
Kart- och arkivstudier
Torpinventering
Språkgranskning av kulturhistoriska texter

camera_alt Rapport 165, Kulturhistoriska rapporter