Våra tjänster

Rio Göteborg är ett företag med bred verksamhet inom kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer med mångsidig kompetens. Nedan presenterar vi vårt tjänsteutbud.

Arkeologi och kulturhistoria

Alla lämningar efter forna tiders människor är kulturlämningar. De skyddas av hänsynsparagrafer inom Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Skogsvårdslagen. En del av dessa lämningar är också fasta fornlämningar, och skyddas då dessutom av Kulturmiljölagen.

Rio Göteborg arbetar med olika typer av uppdrag – från förstudier av olika art, arkeologiska undersökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera.

Arkeologisk utredning öster om Kungälv

camera_alt Rio Göteborg

Uppdragsarkeologi

Rio Göteborg är en av Västsveriges största aktörer inom uppdragsarkeologi.

Rio Göteborg arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi  – från förstudier, inventeringar och utredningar till förundersökningar och arkeologiska undersökningar (slutundersökningar). Vi har erfarenhet och kompetens inom alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal. Läs mer nedan om vår erfarenhet av uppdragsarkeologin!

 

 

Specialistkunskaper

Flera av Rio Göteborgs anställda besitter specialistkunskaper inom olika arkeologiska och kulturhistoriska områden.

 

Kulturhistoria

Kulturhistoriska lämningar är idag inte lika tydligt skyddade som fornlämningarna. Rio Göteborg arbetar för och med att bevara och förmedla vår kulturhistoria. Kulturhistoria kan vara materiell, som exempelvis industrier och torplämningar, men även immateriell som traditioner och berättelser.

Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt. Vi bedriver också internt initierade forskningsprojekt. Vilka inriktningar de interna projekten får beror på gemensamma såväl som individuella intressen bland kooperativets medlemmar.

Våra medarbetare har bland annat bedrivit forskning kring proveniensanalyser på neolitisk keramik, utfört specialstudier av arkeologiskt flintmaterial samt inom fälten arkeologi- och museologihistoria.

Utåtriktad verksamhet

Rio Göteborg arbetar med kunskapsförmedling ur olika pedagogiska perspektiv. Våra uppdrag och projekt genererar ny kunskap som är viktig att kommunicera till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för natur, kultur och miljö.