Våra tjänster

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ är ett företag med bred verksamhet inom natur- och kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans. Nedan presenterar vi vårt tjänsteutbud.

Arkeologi och kulturhistoria

Alla lämningar efter forna tiders människor är kulturlämningar. De skyddas av hänsynsparagrafer inom Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Skogsvårdslagen. En del av dessa lämningar är också fasta fornlämningar, och skyddas då dessutom av Kulturmiljölagen.

Rio Göteborg arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi – från förstudier, inventeringar och utredningar till förundersökningar och särskilda undersökningar (slutundersökningar). Kompetensen hos medlemmarna är bred. Vi har arbetat med alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal.

Arkeologisk utredning öster om Kungälv

camera_alt Rio Göteborg

Biologi och naturvård

Biologerna på Rio Göteborg utför olika typer av naturvärdesinventeringar och -bedömningar, artinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar. Vi åtar oss även uppdrag som skötselplaner, reservatsutredningar och naturvårdsprogram.  Vi drivs av vårt engagemang för natur- och miljöfrågor och vill med vårt arbete bidra till bättre beslutsunderlag och kunskapsuppbyggnad.

Naturvärdesbedömning inför planerad vindpark.

camera_alt Rio Göteborg

Natur och kultur – kombinerade tjänster

Rio Göteborg kan hjälpa till med att på ett tidigt stadium ta fram underlag inför fysisk planering och exploateringar. Vi arbetar fram förslag och lösningar på eventuella konflikter mellan exploateringsintressen och natur- och kulturmiljö. Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans. Genom att samordna arbetet uppnås större förståelse för natur- och kulturvärden i landskapet, samtidigt som det bidrar till en effektivare arbetsprocess.

Kvarnlämning i Uddevalla kommun.

camera_alt Rio Göteborg