subo

SUBo är branschorganisationen för verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi och organiserar såväl offentliga som privata utförare. Syftet är att verka för goda och likvärdiga villkor nationellt, samt att synliggöra den samhällsnytta kulturmiljöarbetet bidrar med.

I publikationen nedan har vi bidragit med ett kort avsnitt om oss och en av våra undersökningar som genomfördes under 2019, läs mer här Arkeologi-i-Sverige-2019.

Förundersökning i Vännåkra

Lämning L2019:6004 är ett boplatsområde där vi har påträffat bl.a härdar, kokgropar, stolphål, gropar och ränna. Boplatsen ligger på ett flackt parti av åkermarken, på krönet av en svag sydvästsluttning ned mot den del av Östra Öresjön som kallas Kalven.

Lämning L2019:6016 är ett boplatsområde där vi har påträffat bl.a härdar, kokgropar, stolphål, gropar och rännor. Boplatsen ligger inom ett flackt område, i sadelläge, på krönet av en östsluttning ned mot Östra Öresjön.

Lämning L2019:6020 utgörs av en boplats belägen i nedre delen av en östsluttning mot Öresjön. Boplatsen ligger i en svagt sluttande, noggrant efterhållen slänt tillhörande fastigheten Vännåkra 2:81, alldeles intill Östra Öresjön, cirka 4 meter över sjöns vattenspegel.

I flertal anläggningar framkom även träkol och just nu ska ett urval av dessa skickas vidare för analys. Förutom anläggningar framkom även ett rikt fyndmaterial bestående av keramik och keramik kärl, brända ben (förmodligen djur), slagen flinta och bergskristall. Utifrån fyndmaterialet har aktiviteter på platserna funnits under mesolitikum, senneolitikum/bronsålder och järnålder.

Idag är vi tillbaka på kontoret och mer arbete återstår. Vi återkommer med en rapport efter att sammanställningar och dateringar har genomförts, under tiden kan man läsa rapporten från utredningen som utfördes under 2019, klicka här. Tack också till alla som har besökt oss under dessa dagar.

Besökare