Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt samt del av internt initierade forskningsprojekt.

Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt. Vi bedriver också internt initierade forskningsprojekt. Vilka inriktningar de interna projekten får beror på gemensamma såväl som individuella intressen bland kooperativets medlemmar.

Våra medarbetare har bland annat utfört specialstudier av arkeologiskt flintmaterial och forskning inom fälten arkeologi- och museologihistoria samt tvärvetenskaplig bebyggelseforskning på urbana trähus från historisk tid.

Arkeologi- och museologihistoria

Vår medarbetare Anna Gustavsson är för närvarande tjänstledig för doktorandstudier på Göteborgs Universitet, Institutionen för historiska studier.

Annas avhandlingsprojekt behandlar de arkeologiska disciplinernas framväxt under slutet av 1800-talet och hon intresserar sig speciellt för hur kunskap producerats och medierats. Läs mer här.

Sociala studier kring urban träbebyggelse

Rios medarbetare Andrine Nilsen disputerade 2020 vid Göteborgs universitet. Hon är byggnadsforskare inom historisk arkeologi, hennes studier har handlat om tolknings- och metodutveckling kring bebyggelselämningar. Metodiken är tvärvetenskaplig genom att dels undersöka vad som kan läras genom närstudier av bevarade byggnaders nedersta delar, alltså där byggnaden möter jorden, dels den undre våningens byggnadstekniska samt rumsliga egenskaper i kombination med dendrokronologisk datering. I nästa steg har Nilsen undersökt hur bebyggelsen rent konkret beskrivits i historiska källor. Där har bouppteckningar och brandförsäkringsdokument givit både hårddata i form av mått och byggnadstekniska beskrivningar men också mjuk data i form av ägoförhållanden, byggnadernas funktioner, sociala aspekter samt byggnadens placering i stadsplanen. Ett annat fokus i hennes forskning har varit mot det som generellt inte framkommer vid en arkeologisk undersökning – såsom den andra våningen och takkonstruktioner. Slutligen bör nämnas Nilsens bidrag till en ny syn på korsvirkesteknikens utbredning och funktionella- men inte minst kulturhistoriska betydelse i Sverige bortom Skåne och Halland. Trähusen var i majoritet i alla svenska städer under historisk tid men de äldsta trähusen är som regel inte bevarade, därför är den historiska trästaden relativt okänd idag.

Specialstudier av arkeologiskt flintmaterial

På Rio arbetar flera duktiga flintexperter med både fältarbete och forskning.