Uppdragsarkeologi

Rio Göteborg är en av Västsveriges största aktörer inom uppdragsarkeologi.

Uppdragsarkeologi

Rio Göteborg arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi  – från förstudier, inventeringar och utredningar till förundersökningar och arkeologiska slutundersökningar. Vi arbetar på uppdrag av statliga verk men också åt kommuner, privata företag och enskilda personer. Kompetensen hos medlemmarna är bred. Vi har arbetat med alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal.

Uppdragsarkeologi är de arkeologiska utredningar och undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar. En arkeologisk undersökning bekostas av den som vill ta ett område med fornlämningar i anspråk.

Undersökningarna syftar till att i första hand skydda fornlämningarna. Om detta inte är möjligt, skall lämningarna dokumenteras på bästa sätt innan de tas bort, så att de kan utgöra en grund för framtida forskning. Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10-14 §§ i Kulturmiljölagen (KML).

Sedan 2020 undersöker Rio Göteborg ett 4200 kvadratmeter stort område inom Masthuggskajen (1960:2928), med lämningar efter masthamnar, pirar, gator och bostadskvarter från 17-1800-tal Masthuggskajen.

Ett av våra större uppdrag är en arkeologisk undersökning av mesolitiska Sandarnaboplatsen Göteborg 15:1.

Ett annat av våra större samarbetsprojekt handlar om järnåldersboplatser i Vårgårda där vi arbetat ihop med Göta Arkeologi  samt med Västergötlands museum som underkonsult under 2021-2022 Vårgårda – Arkeologiska undersökningar längs E20

Vi har även arbetat med den största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts i Västsverige någonsin. Projektet är ett samarbete mellan tre aktörer och Rio Göteborg har arbetat på platsen sedan 2012. Läs mer om den tidigmoderna Staden Nya Lödöse.

Miljökonsekvensbeskrivningar och beställarstöd

Rio Göteborg kan på ett tidigt stadium hjälpa till med att ta fram underlag inför fysisk planering, såsom samrådshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

MKB
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en bedömning av vilka effekter ett visst beslut kan få för miljön. Vi kan tillsammans med Er ta fram ett underlag som belyser konsekvensernas olika förändringar gällande exempelvis kulturmiljöer samt ge ett underlag för hur kulturmiljöfrågor skall hanteras i planeringen.

Beställarstöd
Få tidigt i planeringen en bild av landskapet! Vi kan tillsammans med Er diskutera hur fornlämningsbilden ser ut för ett område och ta fram underlag för både stora och små planerade exploateringsprojekt.

Utredningar

En arkeologisk utredning går ut på att fastställa om fornlämningar finns inom området för en planerad byggåtgärd. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut gällande arkeologiska utredningar.

Inom ramen för utredningar utför vi kartstudier, litteratur- och arkivstudier. Underlag och kunskap om terrängförhållanden, landskaps- och bebyggelseutveckling över tid, för att urskilja platser där fornlämningar kan finnas. Inventering och tillämpar även utgrävning av provgropar samt sökschaktsgrävning vid stora markexploateringar. Vi ser alltid till att markytan återställs efter varje arkeologisk utredningen.

 

Arkeologiska undersökningar

En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen undersöks av arkeologer och att fornlämningen slutligen tas bort. Undersökningar har hög forskningspotential och ger oss kunskap om den fornlämning som inte längre kommer att finnas kvar samt genererar ny kunskap exempelvis kring fornlämningstyper och platser. Efter en arkeologisk undersökning (utgrävning) är marken fri från fornlämningar.

En ordentlig planering krävs av beställaren gällande arkeologiska undersökningar och detta genom ett beslut om tillstånd till borttagande av fornlämningen enligt 2 kap. 12-13 § KML, från Länsstyrelsen.

Avrapportering och fyndhantering

Resultat från alla våra arkeologiska uppdrag redovisas i rapporter och dessa finns tillgängliga på hemsidan.

En viktig del av den uppdragsarkeologiska processen är också att ta vård om fynd. Alla insamlade fynd och föremål samt benmaterial överlämnas efter varje avslutat uppdrag, genom ett fyndbeslut, till anvisat museum.

Kontaktperson vid förfrågningar