Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Årjäng Sydväst Vind AB påbörjat ett uppföljningsprogram avseende fågelfaunan vid vindpark Årjäng Sydväst i Årjängs kommun. Syftet är att utreda kollisionsrisk vid verken för att kunna bedöma vindparkens eventuella påverkan på fågelfaunan, särskilt med tanke på några skyddsvärda arter som förekommer i eller i närheten av vindparken. I uppföljningen ingår eftersök av fallvilt vid verksplatserna samt uppdaterad kontroll av inrapporterade fåglar i området. Hund har använts vid eftersök för att öka möjligheten till upptäckt av fågelkadaver.

Vindparken består av tretton verk i området Årjäng Sydväst i Årjängs kommun, Värmlands län. Platsen är belägen på en bergsplatå mellan de båda sjösystemen Övre och Nedre Blomsjön i väster och Västra Silen i öster. Naturmiljön i området kan beskrivas som en mosaik av myrmark, sumpskog, tallskog och barrblandskog. Området är präglat av ett aktivt skogsbruk med en mycket stor andel ungskog. Det finns cirka ett dussin tjärnar av varierande storlek i området. Rio Kulturkooperativ har tidigare genomfört inventeringar av fladdermöss, fåglar och fågelmiljöer i Årjäng Sydväst med anledning av den planerade vindparken åren 2010 och 2011.