Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Kulturkooperativ under fyra höstdagar 2013 genomfört en arkeologisk förundersökning av den östra delen av fornlämningen Lundby 231.

Vid förundersökningen förlades schakt jämnt över ytan, med hänsyn till topografin. Sexton anläggningar påträffades i de tolv maskingrävda schakten. Den västligaste delen av den berörda fastigheten har tolkats som en extensiv boplatsyta, tillhörande Lundby 231. På den östligaste delen av undersökningsområdet påträffades en stenpackning i bergsskrevor. Stenpackningen har tolkats som en grav och registrerats som en ny fornlämning, intr. nr 1349:1.

Rio Kulturkooperativ anser att den del av fastigheten som tolkats som en extensiv boplatsyta tillhörande Lundby 231 inte behöver undersökas vidare.

Rio Kulturkooperativ anser att den del av fastigheten som berörs av den nyupptäckta fornlämningen 1349:1 bör vidare undersökas om exploateringsplanerna vidhålls.