Undersökningar i Ulricehamn

Under våren 2023 har Rio Göteborg utfört flera undersökningar i och runt omkring Ulricehamn. Vi har bland annat varit i Lövåsen, Hester och Brunn inför att Ulricehamns kommun förbereder nya detaljplaneområden.

Text av Lina Håkansdotter

Tappra arkeologer i fält.
Tappra arkeologer i fält.

 

Undersökningarna sker i de flesta fall i form av utredningar. I en del fall hittar vi lämningar som behöver undersökas vidare, och då blir det tal om arkeologiska förundersökningar. Men många lämningar bedöms vara från historisk tid och registreras som så kallade övriga kulturhistoriska lämningar. Det kan röra sig om till exempel stengärdesgårdar och bebyggelselämningar. Ofta är de rester av ett äldre jordbrukslandskap. De har inte lika starkt lagskydd som fornlämningar men är ofta värdefulla att bevara, ur både kultur- och natursynpunkt. På bilden ser ett exempel på en äldre stengärdesgård i en granskog, samt hur det kan se ut när vi gräver sökschakt i åkermark. Den som vill läsa mer kan hålla utkik här på vår hemsida där vi succesivt publicerar vetenskapliga rapporter från våra undersökningar i Ulricehamn.

 

Stenröse
Stenröse