Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69

Rio Göteborg utförde i november 2013 en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Resö 8:69 i Tanums kommun. Uppdraget initierades på grund av planarbete för detaljplan.

Uppdraget syftade till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden inom planområdet. I uppdraget ingick även att göra en bedömning av den föreslagna detaljplanens påverkan på naturvärden.

Utredningsområdet är cirka 5 300 m² stort och är beläget centralt på Resö. Resö är beläget i den bohuslänska skärgården, cirka två mil nordväst om Tanumshede. Området utgörs till stor del av hällmarksmiljö med inslag av skogsklädda sluttningar och sänkor med ett lite tjockare jordtäcke. Terrängen är relativt flack och området är beläget cirka 10 meter över havet. Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena.

På grund av att tidpunkten för inventering inte var optimal för vissa organismgrupper utfördes en kompletterande inventering med fokus på kärlväxter, fåglar, lavar och insekter i juni 2014. Rapporten för denna finns för nedladdning här.