Kombinerade natur- och kulturtjänster

På Rio Göteborg arbetar biologer och arkeologer tillsammans. Detta ger en samlad bild och förståelse av natur- och kulturvärdena i landskapet och en större möjlighet att ta dem tillvara.

Underlag till fysisk planering

Rio Göteborg kan hjälpa till med att på ett tidigt stadium ta fram underlag inför fysisk planering, såsom samrådshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Rio Göteborgs arkeologer och biologer har arbetat med att ta fram underlag inför ett stort antal landbaserade vindkraftsprojekt.

camera_alt Rio Göteborg

Utåtriktad verksamhet

Rio Göteborg arbetar med kunskapsförmedling ur olika pedagogiska perspektiv. Våra uppdrag och projekt genererar ny kunskap som är viktig att kommunicera till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för natur, kultur och miljö.

camera_alt Markus Andersson