Biologi och naturvård

Biologerna på Rio Göteborg utför olika typer av naturvärdesinventeringar och -bedömningar, artinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar. Dessa kan utgöra underlag för fysisk planering för exempelvis bostäder, vindparker och ledningsdragningar. Vi åtar oss även uppdrag som skötselplaner, reservatsutredningar och naturvårdsprogram. Vi drivs av vårt engagemang för natur- och miljöfrågor och vill med vårt arbete bidra till bättre beslutsunderlag och kunskapsuppbyggnad. Vårt arbete styrs av miljölagstiftning, de nationella miljömålen samt internationella konventioner och EU-direktiv.

Artinventeringar

Vissa arter kräver särskild hänsyn enligt miljölagstiftning och miljömål och har därför stor betydelse för den fysiska planeringen. Vi kan erbjuda inventeringar av enskilda arter eller artgrupper. Inventeringen kan utföras fristående eller i form av en fördjupad artinventering som en del av en naturvärdesinventering (NVI).

Klockgentiana Gentiana pneumonanthe är både rödlistad (kategori VU, Sårbar) och fridlyst enligt artskyddsförordningen.

camera_alt Rio Göteborg

Naturvärdesinventeringar

Vi utför identifiering och bedömning av värdefulla miljöer. Vilken typ av inventeringsupplägg som är lämpligt avgörs från fall till fall utifrån vilket syfte man har med att utreda naturmiljön. Sedan 2014 utförs många av våra naturvärdesinventeringar med utgångspunkt från metoderna i SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (NVI), SS 199000:2014.

camera_alt Rio Göteborg

Skyddade områden och skötselplaner

Vi utför inventeringar eller utredningar inför bildande av naturreservat och andra områdesskydd. Uppdragen kan också omfatta att ta fram skötselplaner, formulera mål och lämpliga skötselåtgärder. För att hitta rätt skötsel kartlägger vi bland annat den historiska markanvändningen.

camera_alt Rio Göteborg

Kunskapsförmedling

Vi kan erbjuda information, utbildning och rådgivning inom miljö, biologi och naturvård. På förfrågan kan vi anordna exkursioner med inriktning på exempelvis fåglar och groddjur.

camera_alt Rio Göteborg

Kontaktperson vid förfrågningar

För mer information, kontakta gärna biolog Lars Gerre.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård