Rio Göteborg är en av Västsveriges största aktörer inom uppdragsarkeologi

Uppdragsarkeologi

Rio Göteborg arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi  – från förstudier, inventeringar och utredningar till förundersökningar och arkeologiska undersökningar (slutundersökningar). Vi har erfarenhet och kompetens inom alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal.

Arkeologisk undersökning på Styrsö i Göteborgs skärgård

camera_alt Rio Göteborg

Arkeologiska undersökningar syftar i första hand till att skydda fornlämningarna. Om detta inte är möjligt, måste lämningarna dokumenteras på bästa sätt innan de tas bort. En arkeologisk undersökning bekostas av den som vill ta ett område med fornlämningar i anspråk.

— Senaste projekten inom Arkeologi & kulturhistoria

Osteologisk analys

Benmaterial är en av de vanligast förekommande fyndkategorierna vid arkeologiska undersökningar. Djurben kan ge viktig information om bland annat kost- och djurhållning, jakt, handel och aktivitetsmönster. Humant skelettmaterial avslöjar bland annat populationers och individers levnadsvillkor. Rio Göteborg kan erbjuda analyser av både djurbensmaterial och mänskliga kvarlevor.

camera_alt

Kulturhistoria

Kulturhistoriska lämningar är idag inte lika tydligt skyddade som fornlämningarna. Rio Göteborg arbetar för och med att bevara och förmedla vår kulturhistoria. Kulturhistoria kan vara materiell, som exempelvis industrier och torplämningar, men även immateriell som traditioner och berättelser.

Kvarnlämning i Uddevalla kommun.

camera_alt Rio Göteborg

— Senaste projekten inom Arkeologi & kulturhistoria

Forskningsverksamhet

Forskning ingår som en integrerad del av vår uppdragsverksamhet och då särskilt i större arkeologiska projekt. Vi bedriver också internt initierade forskningsprojekt. Vilka inriktningar de interna projekten får beror på gemensamma såväl som individuella intressen bland kooperativets medlemmar.

Våra medarbetare har bland annat bedrivit forskning kring proveniensanalyser på neolitisk keramik, utfört specialstudier av arkeologiskt flintmaterial samt inom fälten arkeologi- och museologihistoria.

Utåtriktad verksamhet

Rio Göteborg arbetar med kunskapsförmedling ur olika pedagogiska perspektiv. Våra uppdrag och projekt genererar ny kunskap som är viktig att kommunicera till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för natur, kultur och miljö.

Visning i fält

camera_alt Rio Göteborg

Språkgranskning av kulturhistoriska texter

Rio Göteborg kan erbjuda språkgranskning av texter inom arkeologi, kulturhistoria och historia på både svenska och engelska.

Här nedan finns några exempel på publikationer där vi har utfört språkgranskning på engelska:

    

— Senaste projekten inom Arkeologi & kulturhistoria