Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015

Biologerna på Rio Göteborg gjorde under september och oktober 2015 mätningar av vegetationshöjd i 37 områden i Västra Götalands län. Mätningarna ingår i ett program för uppföljning av status i gräsmarker och utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen.

För att följa upp bevarandestatusen för olika gräsmarksnaturtyper i länet slumpas varje år ett antal naturreservat och områden i EU:s nätverk av skyddade områden (Natura 2000) ut för uppföljning. Vissa av mätningarna (typiska arter, busk- och trädmätning m.m.) görs under sommaren medan höjden på kvarstående vegetation mäts under hösten. Rio Göteborg hade under 2015 i uppdrag att utföra den del av uppföljningen som görs under hösten.

Cecilia mäter inom ett område av naturtypen torr hed vid Öxnäs i Göteborgs kommun. Höjden på kvarstående gräs och örter mäts med hjälp av en ”vegetationsplatta” som träs på en stång och placeras mot vegetationen.
Salt strandäng vid Åbyfjorden i Lysekils kommun.
Ramsön i Stenungsunds kommun. Linda mäter på slåtterängen i bakgrunden.
Intresserade åskådare inspekterar mätutrustningen.
Levene äng i Vara kommun.