Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Lindås 1:3 och 1:133. Utredningen utfördes som en del i detaljplanearbetet.

Utredningsområdet är beläget i Lindås i Askim söder om Göteborg. Det är en del av ett obebyggt bergigt område delvis bevuxet med skog och sly. Kring detta område finns bostadshusbebyggelse.

Inom utredningsområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar och inga arkeologiska undersökningar har genomförts. Väster om utredningsområdet finns en vårdkase, Askim 83:1, och en historisk husgrund, Askim 83:2, och i sydöst finns en stensättning, Askim 84:1.

Åtta schakt upptogs i det område som var tillgängligt med grävmaskin. I de områden där maskinen inte kunde ta sig fram grävdes sju provgropar. Schakten och provgroparna dokumenterades med RTK-GPS, beskrivning och fotografi. På grund av dålig GPS-mottagning i det tätbevuxna området mättes schakten och groparna in som punkter.

Lagerföljden skiftade, med ett lager förna av varierande tjocklek följt av mer eller mindre humös sand, och på vissa ställen mer siltigt material. De flesta schakt innehöll stora mängder sten och block. Längs med vägen i den norra delen av området fanns under förnan påförda massor.

I S5 och S8 påträffades frostsprängd och svallad flinta. Ingen av flintorna kunde med säkerhet sägas vara avsiktligt sönderdelade. Inga fornlämningar registrerades under utredningen och Rio Göteborg anser inte att ytterligare antikvariska åtgärder krävs inom området.