Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utförde i juni 2013 en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden i Tanums kommun. Uppdraget initierades på grund av planarbete för föreslagen bostadsutveckling i området.

Utredningsområdet är beläget cirka 1 kilometer norr om Grebbestads samhälle, norr, nordöst och öster om Ulmekärret. Området är cirka 26 hektar stort och utgörs av hällmarksmiljöer och mindre områden med skog där jordtäcket är tjockare. Terrängen är kuperad och sluttar upp till högre belägna öppna hällmarkspartier.

Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena. Granithällar och mindre bergsområden varieras med klevor med bördiga sedimentytor från tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna växer ofta mindre blandskogar som övergår till rena tallhällmarker och nakna hällar längre upp på bergen. I området finns även tätare planteringar av gran och tall på tidigare uppodlade ytor. Mot de näringsrikare sedimenterade ytorna tar lövträden över.

Uppdraget syftade till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra en inventering av naturvärden och groddjur inom planområdet. Syftet med inventeringen av groddjur var främst att kontrollera om arten större vattensalamander förekommer i dammar inom och i nära anslutning till planområdet. Den större vattensalamandern är upptagen i Artskyddsförordningen och arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet.