Hallebo 1:2 m.fl., Remmene och Tarsleds socknar, Herrljunga kommun. Arkeologisk utredning.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört en arkeologisk utredning Steg 1 och 2 inom rubricerade fastigheter i Remmene och Tarsleds socknar, Herrljunga kommun, Västergötland. Den arkeologiska utredningen föranleddes av att Trafikverket planerar att anlägga ett förbigångsspår och en serviceväg i anslutning till det befintliga järnvägsområdet på Västra stambanan, sträckan Remmene - Hallebo. Området bestod av korridorer med cirka 1 till 20 meters bredd, belägna på ömse sidor om järnvägsområdet, längs en sträcka om cirka 1500 meter mellan Remmene kyrka i väster och Hallebo i öster. Vidare ingick även två större markytor, dels öster om kyrkan och dels nordväst om gårdsbebyggelsen
i Hallebo. Totalt var utredningsområdet cirka sju hektar stort. I uppdraget ingick även en arkeologisk utredning Steg 1, längs en enskild väg mellan Hallebo och Spårabo. Utredningen föranleddes av att Trafikverket avser att förstärka vägen, så att den bättre kan fungera som permanent väg för de boende i Hallebo, samt som byggvägg för Trafikverket i samband med planerade järnvägsarbeten.
Den arkeologiska utredningen längs vägen mellan Hallebo och Spårabo resulterade i att vägen har satts in i sitt historiska sammanhang med fokus på det äldre kulturlandskapet, främst i relation till Laga skifteskartan från 1860-talet. Det småskaligt brukade agrarlandskapet som den historiska kartan visar har
i hög grad har bevarats fram till idag, vilket gör området kulturhistoriskt värdefullt. Två platser, Mötesplats 3 och 6, bedöms utgöra lämpliga lägen för förhistorisk bosättning och föreslås därför bli föremål för en arkeologisk utredning Steg 2 om de kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget.
Den arkeologiska utredningen inom spår- och vägarbetsområdet resulterade i att fyra nya fornlämningar registrerades: boplatsen RAÄ Tarsled 72, boplatsen RAÄ Remmene 132, högen RAÄ Remmene 133 och stensättningen RAÄ Remmene 134. Den sedan tidigare angivna boplatsen RAÄ Remmene 67:1 har bekräftats och dess kända utbredning har utökats. Dessutom har två objekt registrerats som Övrig kulturhistorisk lämning: gårdstomten RAÄ Remmene 131 och färdvägen RAÄ Remmene 135.
Rio Göteborg föreslår att samtliga objekt förundersöks om de kommer att beröras av kommande markexploatering. Sökschakt har även grävts i närheten av den tidigare angivna fyndplatsen för en bronsyxa, RAÄ Remmene 110:1. Rio Göteborg bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte behövs inom det undersökta området i anslutning till den angivna fyndplatsen.