Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279 inom Röra-Äng 1:2 m. fl., Röra socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279, belägna i Röra socken, Orust kommun. Undersökningen föranleddes av detaljplanearbete.
Inom och kring fornlämningarna upptogs 64 schakt med maskin. Schakten förlades jämnt inom området med hänsyn till topografi och schakt från tidigare utredning.
Boplatserna Röra 276, 277, 278 och 279 ligger nära varandra i ett mycket kuperat landskap längs en bergssida. Förundersökningen har resulterat i att dessa fornlämningar har avgränsats, samt daterats utifrån de tillvaratagna fynden. Fyndmaterialet består i princip uteslutande av bearbetad flinta, som huvudsakligen kan dateras till mellanmesolitikum. En mindre andel fynd är av senmesolitisk respektive metalltida karaktär. Inom Röra 276 påträffades en anläggning i form av en grop med ett mesolitiskt fyndmaterial och från Röra 277 har en härd daterats till övergången mellan folkvandringstid
och vendeltid. Inom delar av Röra 276 och 279 påträffades fynd i vattensorterade, havsavsatta sandlager på höjdnivåer som enligt SGUs beräkningar motsvarar strandlinjen för 8 000 år sedan. Den samlade bilden utifrån dessa lokaler är den av en skyddad, men havsnära, miljö i en inre skärgård, som besökts kontinuerligt under den mellanmesolitiska perioden, samt in i senmesolitisk tid.
Inom boplatsen Röra 221:1 påträffades endast ett avslag i flinta, samt två härdar, varav den ena bedömdes som recent redan i fält. Den andra har 14C-daterats till historisk eller modern tid.
Kolningsanläggningen Röra 274 delundersöktes och har 14C-daterats till tidsintervallet 1700-1900.
Lägenhetsbebyggelsen Röra 275, torpet Rosekasen, har avgränsats.
Efter genomförd undersökning bedömer Rio Göteborg att Röra 221:1 och Röra 274 kan anses som undersökta och borttagna. För övriga fornlämningar (Röra 275–279) kvarstår lagskyddet. Dessa har även avgränsats. Rio Göteborg bedömer att Röra 276, 277, 278 och 279 bör undersökas vidare i det fall
exploateringsplanerna kvarstår.