Hindås 1:124, Älmhult 1:101 m.fl., Härryda socken och kommun. Arkeologisk utredning.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperatv har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utört en arkeologisk utredning inom fastigheten Hindås 1:124, Älmhult 1:101 m.fl., Härryda kommun. Utredningen föranleddes av byggnation av skola och bostäder. Utredningsområdet utgjordes av ett cirka 2,5 hektar stort område söder om det som idag utgör Hindås tätortsbebyggelse. Största delen av området var skogbevuxet men omfattade även ett stycke ängsmark i den sydöstra delen. Utredningsområdet är placerat på en svag förhöjning, cirka 165 m.ö.h., söder om en dalgång.
Syfet med den arkeologiska utredningen var at finna alla lämningar inom området samt att bedömda deras antikvariska status. Detta för att ta fram ett planerings- och beslutsunderlag, som ska ligga till grund för fortsättning av exploateringsprocessen.
Inledningsvis studerades äldre kartmaterial över området för att identfiera möjliga förhistoriska och/eller historiska lämningar. Området inventerades därefter okulärt och inom möjliga boplatslägen grävdes schakt med grävmaskin. Utredningen genomfördes under två dagar i fält och totalt grävdes 16
maskingrävda schakt i utredningsområdet. Fördelningen av schakt hade särskilt fokus på de platser och miljöer där en fornlämning kunde förväntas påträffas. Sex stenrösen (A1019, A1020, A1021, A1022, A1023 och A1024) och tre stensträngar (A1017, A1018, A1025) påträffades under utredningen. Dessa utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett område med fossil åkermark. Denna lämning gavs i väntan på fornlämningsnummer i FMIS, interimnr. G1730:1 i enlighet med Rio Göteborgs interna system. I två schakt påträffades även spår av svedjebruk. Lämningarna indikerar att området har använts till agrar verksamhet under nyare tid eventuellt historisk tid. Det går dock inte med säkerhet att fastställa att de agrara lämningarna är uppförda före 1850.
Efier genomförandet av den arkeologiska utredningen bedömer Rio Göteborg att det inte behövs ytterligare arkeologiska åtgärder inom det aktuella området. Rio Göteborg föreslår dock at vid fortsatt exploatering av utredningsområdet skall hänsyn tas till de påträffade agrara lämningarna och så långt det är möjligt inkorporera dessa i kommande planer, för att binda ihop platsens historia med framtidens bruk.