Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ under tre dagar i oktober 2013 genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Björlanda 297 i Göteborgs kommun.

Platsen undersöktes med maskinschakt jämnt fördelade över undersökningsytan. I schakten påträffades slagen flinta, kulturlager och ett mindre antal anläggningar. Flintan kan genom sin sönderdelning dateras till perioden mellanmesolitikum – metalltid. Två radiometriska dateringar av kol har utförts med resultaten 5090+-45 (stolphål) och 1656+-30 (kulturlager).

Rio Göteborg anser att lokalen Björlanda 297 bör slutundersökas vid fortsatt exploatering av fornlämningen.