Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun

Området består huvudsakligen av skog och ligger inom Benders markinnehav där även industriområden vid Byfjordens norra strand ingår. Uppdragsgivaren ville utvidga verksamheten vid hamnen och därmed om möjligt ta bort ett mindre skogsområde med naturvärden, Sörvik 1:35. Med anledning av detta ville uppdragsgivaren undersöka möjligheten om det fanns ett lämpligt skogsområde som kunde avsättas som kompensation för Sörvik 1:35 om detta togs bort.

Skogsområdet i Kaselyckan ligger norr om Uddevalla hamn och en större trafikled. Lövskog med ett ställvis större inslag av tall och gran dominerar i området. Området är småskaligt kuperat med en liten bäckdal i västra delen. I den centrala delen finns en allé och flera fält som tidigare varit en park och en fruktträdgård med omkring 200 fruktträd. Även i den östra delen finns några mindre fält och en cirka 50 meter bred genomkorsande kraftledningsgata. I området finns fem bostadshus med omgivande trädgårdar. Dessa ingick ej i inventeringsområdet.

Inventeringsområdet har en småskaligt varierad natur med olika skogstyper, öppna fält och en tidigare herrgårdsmiljö. Lövdominerad skog av varierande ålder växer i en stor del av området. Delar av skogen bedömdes ha påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Ett delområde bedömdes ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2. I detta delområde växer ett parti med avenbokskog som är en mycket sällsynt skogstyp i Bohuslän. I området finns även bokskog, som är en ovanlig skogstyp i Bohuslän, och inslag av gamla träd och hålträd, bland annat ek, lind och bok.

Som en kompensation för att skogsområdet inom Sörvik 1:35 senare togs bort blev skogsområdet vid Kaselyckan i juni 2016 skyddat genom ett naturvårdsavtal som gäller i 50 år.


En mycket gammal ihålig ek, Kaseneken, växer nära trafikleden i söder. Trädet har kvar några kraftiga, levande grenar. Det är sedan tidigare registrerat som skyddsvärt träd.

Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35

Inventeringsområdet utgjordes av ett skogsparti på en bergkulle i östra delen av Benders, före detta Pininfarinas, industriområde vid Byfjordens norra strand. Inventeringen utfördes med anledning av att uppdragsgivaren ville undersöka möjligheterna att utvidga sitt verksamhetsområde och därmed ta bort det aktuella skogsområdet.

Som en kompensation för att skogsområdet inom Sörvik 1:35 senare togs bort blev ett annat skogsområde inom Benders markinnehav, Kaselyckan 1, i juni 2016 skyddat genom ett naturvårdsavtal som gäller i 50 år.

Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun

Området består huvudsakligen av fält strax norr om Byfjorden. Det inventerade området ligger mellan Benders, före detta Pininfarinas, industriområde i nordost och en bergtäkt i sydväst. Området är även i norr och väster till stor del omgivet av industriområden och vägar. Åt öster angränsar en skogsbevuxen bergknalle och fuktiga ej brukade fält. Genom inventeringsområdet rinner Frölandsbäcken.

Inventeringen utfördes enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014.