Ubbhult 1:50 m. fl. Sätila socken, Marks kommun. Arkeologisk utredning – steg 1.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk utredning – steg 1 inom Ubbhult 1:50 m.fl., Sätila socken, Marks kommun. Utredningen föranleddes av upprättandet av ett detaljplaneprogram för förändrat markutnyttjande inom berörda fastigheter.

Utredningsarbetet delades in i två delar, en kart- och arkivstudie som följdes av en okulär inventering i fält.

Kart- och arkivstudien visade att det angivna utredningsområdet ligger inom kronoallmänningen Lygnersviders vagt definierade gränser. Allmänningen ligger i ett utmarksområde mellan Storåns välhävdade dalgång i sydöst och den öppna fullåkersbyggden kring Kungsbacka och Lindome åt väster.

Fältinventeringen genomfördes under fyra dagar i december 2014 under bitvis kalla och regniga förhållanden. Inom samtliga ytor fanns det svår terräng med branta partier, blockrik terräng, tät granskog och sanka våtmarker. Utredningsområdet delades upp i elva stycken delytor förlagda inom och i nära anslutning till samhället Ubbhult.

Inga nya fornlämningar påträffades under utredningen. Inom ytorna identifierades dock fem områden, vilka bedömdes vara lämpliga som boplatsmiljöer eller aktivitetsytor under historisk/förhistorisk tid. Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ anser att dessa fem miljöer har ett potentiellt antikvariskt värde och bör därför utredas vidare i en arkeologisk utredning – steg 2.

Vid inventeringen identifierades elva övrigt kulturhistoriska lämningar (ÖKL) inom utredningsområdet. Dessa lämningar har, enligt Rio Göteborgs interna system har tilldelats namnen G1437:01-11, i väntan på fornlämningsnummer i FMIS. Lämningarna bestod av en torplämning med flera husgrunder omgärdad av hägnader (G1437:01 och G1437:02), två områden med fossil åkermark (G1437:07 och G1437:09), ett röjningsröse G1437:08), två stycken kolningsgropar (G1437:03 och G1437:05), tre stycken gränsmärken (G1437:04, G1437:06 och G1437:10), samt en äldre färdväg (G1437:11). Av de elva objekt som skickades in till FMIS registrerades sex stycken som ÖKL.