Staden Nya Lödöse

Vi har arbetat med den största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts i Västsverige någonsin!

Under 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin genomförts i Västsverige. Utgrävningen som pågick (2013-2018) i stadsdelen Gamlestaden i dagens centrala Göteborg berör den tidigmoderna staden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624. Projektet är ett samarbete mellan tre aktörer och Rio Göteborg har arbetat på platsen sedan 2012.

Mer resurser och information från Staden Nya Lödöse hittar ni på projektets hemsida som finns här.

Projektet ger även ut en populärvetenskaplig tidning som går att hämta här i pdf format:

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Fastigheten ligger inom fornlämning Göteborg 185, vilken utgör lämningarna efter Gamla Älvsborgs fästning. Vid undersökningen dokumenterades delar av befästningsverken. Då befästningsmuren blivit bortsprängd och bortgrävd utfördes undersökningen genom att schaktet rensades upp för att därefter skadebeskrivas, fotograferas och mätas in. Profilritning upprättades i ena sidan av schaktet. Inga naturvetenskapliga prover insamlades.

Den del av befästningsmuren som sprängts bort var 4,5 meter lång och cirka 3,4 meter bred. Muren har uppförts på hälleberg. Mot murens utsida (Göta Älv) kunde vattenavsatta lager dokumenteras och över dessa fanns bevarade jordlager med fynd. Den bevarade höjden av muren i kanten av schaktet är 1,4 meter. I den östra och västra sidan av schaktet finns bevarad förlängning av befästningsmuren. I schaktets södra del påträffades omrörda raseringslager. I schaktets östra kant påträffades även lämningar efter 1800-talets industriverksamhet på platsen. Efter att dokumentationen genomförts täcktes skadan med markduk och därefter med särskiljande grusmaterial. Ovanpå grusmaterialet placeras sedan fettavskiljaren.

Efter avslutad undersökning anser Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ att inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs inför installationen av fettavskiljaren. Fornlämningen kvarligger dock under nivån för skadedokumentationen i det aktuella schaktet.