Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV

Vindparken består av tretton verk i området Årjäng Sydväst i Årjängs kommun, Värmlands län. Platsen är belägen på en bergsplatå mellan de båda sjösystemen Övre och Nedre Blomsjön i väster och Västra Silen i öster. Naturmiljön i området kan beskrivas som en mosaik av myrmark, sumpskog, tallskog och barrblandskog. Området är präglat av ett aktivt skogsbruk med en mycket stor andel ungskog. Det finns cirka ett dussin tjärnar av varierande storlek i området. Rio Kulturkooperativ har tidigare genomfört inventeringar av fladdermöss, fåglar och fågelmiljöer i Årjäng Sydväst med anledning av den planerade vindparken åren 2010 och 2011.