Mer om delar av fyndmaterialet från Sandarna

Den första månadens undersökningar har vad gäller föremålsfynden bjudit på några överraskningar i form av ovanligare föremål. Eftersom det övriga materialet är omfattande och inte genomgånget på något systematiskt vis kommer här de ovanligare fynden att presenteras med mindre fördjupningar.

Det ovanligaste fyndet är ett fragment av en spetshacka tillverkad av grönsten (kanske amfibolit). Sådana hackor är ovanliga i det arkeologiska materialet och har oftast framkommit på ett osystematiskt sätt vilket innebär att vi känner de arkeologiska sammanhangen för en försvinnande liten andel. För tre hackor påträffade i Göteborg är fyndomständigheterna kända med större precision. En är påträffad vid Kungsladugård, en vid 1930 års undersökningar vid Sandarna och en alltså under de nu pågående utgrävningarna. I samtliga fall är hackorna klart mellanmesolitiska.

Det aktuella exemplaret hittades alltså i det undre kulturlagret tillsammans med övrigt avfall på boplatsen. Hackan tillhör den typ som kallas korphacka, med en modern analogi från sådana hackor tillverkade av metall. Kännetecknande är en symmetrisk form med två böjda och avsmalnade spetsändar, oftast avslutade i en avrundad spets. Skafthålet är borrat från två håll (bikoniskt eller timglasformat) med en troligen massiv borr (alltså inte en rörborr).

Genom att studera och tolka de olika brotten som fragmenterat hackan kan fastslås att den gått av genom en huggande rörelse där hackan dessutom samtidigt vridits. Rent mekaniskt har spetsdelen gått av genom ett komplicerat brott sammansatt av en böjning vinkelrätt mot längsriktningen samtidigt som föremålet vridits i höjdled. Denna vridning har också fragmenterat hackan i skafthålet.

Eftersom det i princip är omöjligt att samordna dessa två rörelser i en huggande rörelse med ett skaftat föremåt på ett avsiktligt vis är det svårt att förstå brottet som en medveten förstörelse av föremålet. Skadorna liknar tvärt om sådan som är vanliga på föremål tolkade som yxor från hela stenåldern. En rimlig tolkning är därför att föremålet gått sönder vid användning för att gräva i marken. En användningssätt som påminner om moderna korphackor.

Denna tolkning av hackans fragmentering, som bygger på de iakttagbara brotten samt föremålets deponering gör en frekvent använd förklaring att föremål av denna sort förstörts rituellt problematisk.

För tre av de övriga föremålstyper som hittills insamlats från det undre kulturlagret, har det genom historien framförts olika uppfattningar om i vilka sammanhang de påträffats och hur de därför bör dateras.

Föremålen är en atypiskt flathuggen skivmejsel, en kölformig kärna (eller kölskrapa som den kallades tidigare) och en trindyxa av bergart.

Skivmejseln anses traditionellt tillhöra ett tidigare skede än Sandarnaboplatsen tillhör, Hensbackakulturen. Exemplaret från Sandarna kommer otvetydigt från det undre kulturlagret och därmed Sandarnakulturen.

För den kölformiga kärnan är läget mera komplicerat och har att göra med hur man uppfattar de föremål som tillhör typen. Det nu påträffade exemplaret bör tolkas som ett förarbete till en handtagskärna och därmed en del av en teknologi som normalt anses tillhöra tiden efter den postglaciala transgressionens maximum (PG). Om denna uppfattning är rätt innebär att sådana föremål inte skall påträffas i material som överlagrats av sediment från sagda transgression. Eftersom en sådan datering av denna teknologi innebär att den dyker upp i Göteborgsområdet betydligt senare än i Danmark/Skåne och Östnorge har uppfattningen genom åren debatterats av olika arkeologer.

Trindyxan är den sista av de tre typerna. Även denna tillförs traditionellt tiden efter PG, även om detta inte debatterats i någon större omfattning. Typen tillhör dock i Östnorge även den tid som representeras av Sandarnaboplatsen. Till detta kommer att en otypisk yxa av en närstående typ (rullstensyxan) påträffades vid 1930 års undersökning av det undre kulturlagret. Att en trindyxa nu hittats är därför måhända mindre överraskande.

camera_alt