IoA Stressed Out Conference 2017

Den 19 till 20 maj 2017 hölls en konferens på University College London om just definitionen av begreppet stress inom arkeologin och Cathrine Andersson, Rios osteolog var på plats och höll ett föredrag tillsammans med min kollega Astrid Lennblad från Bohusläns museum. Föredraget kallade vi “Linear Enamel Hypoplasia in an urban population – Problematizing the concept of stress from the perspective of a newly established Early Modern town in Sweden” och behandlade hur vi i Nya Lödöse-projektet studerar emaljstörningar hos de skelett som påträffats vid utgrävningarna i Gamlestaden, och vad dessa emaljstörningar kan ge oss för information om levnadsförhållandena i en tidigmodern stad. Vi försökte även med detta föredrag lyfta fram problematik kring studiet av stress och kring de metoder vi använder för att studera emaljstörningar, som ofta anges som indikatorer på just stress.
Konferensen var mycket givande och kom efter många föredrag och diskussioner fram till en rad slutsatser om hur vi bör jobba vidare inom bioarkeologisk forskning. Bland annat bör stress som begrepp undvikas inom bioarkeologin, men om det används bör det tydligt definieras vad begreppet innefattar för att undvika tvetydigheter. Vi kom även fram till att ett större samarbete med andra experter bör främjas, speciellt med olika typer av läkare som dagligen arbetar med moderna sjukdomsfall hos levande individer, för att utveckla forskningsfältet. En önskan om nya standarder inom forskningsfältet lyftes också. Vi som närvarade på konferensen ser förväntansfullt fram emot detta fortsatta arbete inom bioarkeologin och forskningsfältets framtida utveckling.

camera_alt