Fjärde veckan på Sandarna

Vi har nu varit igång med undersökningarna av Göteborg 15:1 i snart en månad och närmar oss ungefär en tredjedel av den planerade fälttiden.

Under den senaste veckan har arbetet varit koncentrerat till ett relativt tjockt kulturlager inom Yta B. Det har dock bitvis varit svårt att avgöra vilket av de från förundersökningen definierade kulturlagren det rör sig om. En hel del fokus har därför lagts på att följa de lager som finns i förundersökningsschakten över större ytor. Dessvärre tycks fyra de fem separata kulturlagren från förundersökningen endast återfinnas som tunnare kontexter i en forntida strandrevel som löper från sydöst mot nordväst. Under denna bildning och på ömse sidor om densamma, återfinns ett tjockare mer distinkt, sammanhängande kulturlager. Detta lager motsvarar rimligen det så kallade undre kulturlagret som undersökts 1930 och 1942 av Göteborgs Museum under ledning av Johan Alin och Nils Niklasson.

I de meterrutor som nu upptagits inom det undre kulturlagret kan en skiktning i en övre liggande svart sotig sandig silt och en undre grå grusig sand iakttas. I den svarta sandiga silten har även en större härd och ett par mindre nedgrävningar framkommit. Utifrån en mycket preliminär bedömning av fyndmaterialet från grävenheterna tycks fynden i det övre lagret vara yngre (bland annat smala mikroliter, en kölformig kärna och en handtagskärneliknande typ som tidigare har identifierats vid undersökningar på Brännö och härrör från en senare del av mellanmesolitikum), och det undre från en något äldre del av mellanmesolitikum (sandarnayxor och förarbeten till sådana, samt stora breda rombiska eller lancettformade mikroliter).

Denna uppdelning av det undre kulturlagret i en övre och undre del görs även av Alin och Niklasson vid undersökningarna 1930 och i viss mån 1942. Då 1930-talets undersökning var den första av sitt slag, har dock undersökarna inte kunnat kronologiskt separera de respektive fyndmaterialen. Förhoppningsvis finns denna möjlighet nu.

Under kommande vecka kommer de tunnare kulturpåverkade kontexterna i strandreveln, som även innehåller ett par härdar, att undersökas närmare. Samtidigt fortsätter undersökningen av det undre kulturlagret inom övriga delar.

camera_alt