Våren är kommen till Vårgårda

Masthuggskajen 2021, en uppdatering från fält!

På en av pirarna undersökte vi resterna av en byggnad, troligen ett hamnmagasin från omkring 1700-talets mitt eller andra hälft. Just denna tomt tillhörde den kände handelsmannen John Hall (1735-1802), som var Sveriges rikaste köpman vid denna tid. John Hall hade byggt sin förmögenhet bland annat genom av export av stångjärn, trä och tranolja. Han bodde inte själv på tomten i masthamnen, utan i det så kallade Hallska huset vid Östra Hamngatan. Han är även känd för att ha låtit uppföra Gunnebo Slott som sin sommarbostad. År 1807 gick handelshuset i konkurs och sonen John Hall d.y. dog utfattig år 1830 i Stockholm. Denna historia finns beskriven bland annat i en roman av Sophie Elkan  John Hall – en historia från det gamla Göteborg.

Utöver de ovan beskrivna tomterna och pirarna har vi undersökt flera ytor över stora delar av fornlämningsområdet, framförallt i samband med ledningsdragningar i gatumark. Därför har vi fått fram relativt små ytor, men samtidigt fått en ganska bra överblick på vad som finns bevarat och var. Bland annat har vi hittat rester av bebyggelse ovanpå järnvågspiren och lämningar efter flera tomter och pirar längs med Masthamngatan. Fyndmaterialet tyder på dateringar från tidigt 1700-tal till sent 1800-tal.

Nu är det december och ganska mörkt och kallt ute i fält, men arbetet pågår fortfarande och under 2022 kommer vi förhoppningsvis fortsätta att undersöka flera intilliggande ytor.

Fig 1.  På fotot syns tre olika masthamnar med totalt fyra pirar (centralt i bilden syns två pirar som gränsar till varandra). De två östra pirarna, till höger i bild tillhörde John Hall. Pirarna byggdes och byggdes ut i olika omgångar under 1700-talet. Med hjälp av historiska kartor och dendrokronologiska dateringar kommer vi kunna svara mer exakt på när de olika utbyggnadsetapperna ägt rum.

Fig 2.  Resterna av hamnmagasinet som hittades vid undersökning av den östra piren. Huset var byggt på stensyll och hade golvplankor av trä. På en del av plankorna låg det gammal tjära som smälte i solen vid undersökningen.

Fig 3.  Inmätningarna från undersökningen projicerade på en karta över området från år 1816.

Rio Göteborg – Stödföretag till Naturskyddsföreningen

Släktforskardagarna i Göteborg 2021

GöteborgsRegionens Släktforskare bjuder den 11-12 september in till Släktforskardagarna 2021 i Göteborg

I år genomförs dock dessa dagar som ett digitalt evenemang, och Rio Göteborg närvarar genom sin osteolog Cathrine som håller föredrag om människorna i staden Nya Lödöse. Föredraget är förinspelat och kan lyssnas på från och med 12 september. Under samma dag kommer man även kunna ställa frågor via plattformen Zoom. Detaljer läggs successivt upp via Släktforskardagarnas hemsida. Läs med här.

 

Människor i NL

Beskrivning av föredraget

Åren 2013–2018 pågick det storskaliga arkeologiska undersökningar i Gamlestaden i Göteborg. Projektet gick under namnet Staden Nya Lödöse – staden under Gamlestaden. Undersökningarna inkluderade, bland annat, det medeltida/tidigmoderna Nya Lödöses kyrkogård. Detta föredrag kommer att fokusera på resultaten som den osteologiska undersökningen av skelettmaterialet kommit fram till. Genom detta får vi en liten inblick i människornas livsöden i staden Nya Lödöse.

Arkeologidagen 2021 – Guidad vandring i Angered den 29 augusti

Arkeolog Amanda från Rio Göteborg är på plats och berättar om förhistoriska och historiska Angered under en 4 km lång promenad. Visningen, som tar cirka två timmar, är gratis och bokas hos Blå Stället.

Samling utanför Blå Stället, Angereds torg 13. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Boka din plats via e-post till gloria.esteban@kultur.goteborg.se

Rio Göteborg är ett företag med bred verksamhet inom kultursektorn. Där arbetar arkeologer med mångsidig kompetens. Blå Stället i Angered, Göteborg byggdes år 1979 som det första kulturhuset i en förort i Sverige.

 

Besöksinformation

Datum: Söndag den 29 augusti
Tid: 13:00-15:00
Adress: Angereds torg /Angereds Kyrka, Göteborg
Kontaktperson: Gloria Esteban Johansson
Telefon/Mobiltelefon: 031-365 17 00
E-post: gloria.esteban@kultur.goteborg.se
Arrangörer: Programmet samarrangeras av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ och kulturhuset Blå Stället.

Tillgänglighet: Vi promenerar i vissa fall i kuperat område, medtag bra skor. Inga toaletter eller tillgänglig parkering finns längst vägen. Mer information finns här.

Arkeologidagen 25 augusti

Program:

Kl 13-13.45: Osteologen Cathrine Andersson Färnström berättar om spännande fynd av människo- och djurben från olika arkeologiska utgrävningar och tidsperioder och vad för analyser man kan göra på benmaterialet.
Föreläsningen är öppen för alla åldrar.

Kl 14-15.15: Workshop för barn! Välkommen att göra egna armband och halsband så som man gjorde på järnåldern och medeltiden! Arkeologen Imelda Bakunic Fridén är på plats och pratar kort om pärlor och deras betydelse. Därefter gör vi egna armband eller halsband.

Läs mer om eventet på Blå Ställets hemsida: www.blastallet.goteborg.se

Föreläsning för Kortedala Museiförening om Nya Lödöse

Den 30 oktober föreläser vår arkeolog Amanda Azzopardi på Kortedala Museiförenings höstmöte. Hon kommer bland annat att prata om utgrävningarna av staden Nya Lödöse, som låg i nuvarande Gamlestaden i Göteborg mellan åren 1473-1621, och vad vi vet, och vad vi tror, om hur det var att leva och bo i staden.

Rapportarbete i Nya Lödöse

Våra arkeologer Jonathan, Caj, Mats P och Amanda jobbar, bland annat, med att författa stratigrafiska berättelser, det vill säga sätta samman en kronologi, över några av stadens stadsgårdar och gator samt kyrka och kyrkogård, men skriver även om området kring strandzonen, anläggandet och utvecklingen av Nya Lödöses norra strandskoning och anslutningen av stadens gator mot de så kallade timmerkistorna. Detta är ett delvis knepigt pussel då det involverar att väva samman resultat från flera års grävningar till en helhet, men det är detta arbete som kommer lägga grunden för rapporterna och för vår förståelse av hur staden etablerades och utvecklades.

En annan av våra arkeologer, Jeanette, tillsammans med Veronica från BM och Kristina från Arkeologerna, jobbar just nu med att registrera alla föremål som påträffats under årens grävningar. Utöver registreringen så författar de texter om föremålen till alla de olika rapporterna och skriver dessutom på en speciell föremålsrapport. Föremålen är viktiga för att förstå bland annat lagertillkomst, avfallshantering, handelskontakter, datering och mycket mer.

Vår osteolog Cathrine jobbar, tillsammans med Astrid från BM, med alla de mänskliga skeletten som tagits in från Nya Lödöses kyrkogård. Själva grundanalaysen av kvarlevorna kunde nyligen avslutats och just nu arbetar de med att sammanställa resultaten och författa en osteologisk rapport som skall vävas samman med de arkeologiska resultaten till en omfattande kyrkogårdsrapport.

Fortsättning följer!

Pågående fågelinventeringar

Inventering av fåglar i ekopark Halle- Hunneberg

Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ har på uppdrag av Sveaskog Förvaltnings AB under våren inventerat fåglar inom ekopark Halle- Hunneberg. Ekoparken är drygt 5 000 hektar stor och ligger vid Vänern några kilometer öster om Trollhättan och Vänersborg. Inventeringens fokus har varit på tre skyddsvärda arter som förekommer på bergen; tjäder, järpe och tretåig hackspett. Flera intressanta fynd gjordes. Sammanställning av resultat pågår och kommer att presenteras för uppdragsgivaren i augusti.

Inventering av strandängar – fåglar och hävd

Rio Göteborg har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland inventerat fåglar på strandängar vid sjöar och vattendrag under vår och försommar. Betoningen detta år har varit på strandängar inom Natura 2000-områden och naturreservat vid Vänern och sjön Östen som ligger i den östra delen av länet. Artfynden lades under inventeringen in på karta och består av fynd av cirka 65 arter. Under hösten kommer hävden på strandängarna att mätas.