Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Rio Göteborg utför just nu en arkeologisk utredning vid Öxnered, Vänersborgs kommun.

Under de första dagarna inventerades området efter synliga lämningar ovan mark (gravar, torplämningar, gränsmärken osv), samt potentiella boplatslägen. Vid denna inventering identifierades och dokumenterades bland annat tre torp (Nabben, Vall och Mon), som finns med på häradskartan från sent 1800-tal. Ännu saknar vi dock belägg för att de kan vara äldre än 1850. Därtill påträffades ytterligare en byggnad som inte finns med på historiskt kartmaterial.

Efter den inledande inventeringen har vi nu påbörjat arbetet med att ta upp schakt med grävmaskin och provgropar för hand. I tre provgropar i den östligaste delen av utredningsområdet påträffades slagen flinta (spånfragment, mikrospån, kärnor, avslag och splitter). Huruvida detta fyndmaterial härrör från två mindre eller en större stenåldersboplats är ännu något oklart. Boplatslägena är mycket fina - det ena längst ut på en udde och det andra vid en bäck som mynnar vid en mindre bukt.

Utredningen kommer att fortsätta i ytterligare en och en halv vecka.

camera_alt