Underlag till fysisk planering

Rio Göteborg kan hjälpa till med att på ett tidigt stadium ta fram underlag inför fysisk planering och exploateringar. Vi arbetar fram förslag och lösningar på eventuella konflikter mellan exploateringsintressen och natur- och kulturmiljö. Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans. Genom att samordna arbetet uppnås större förståelse för natur- och kulturvärden i landskapet, samtidigt som det bidrar till en effektivare arbetsprocess.

Miljökonsekvensbeskrivningar och samråd

Inför större exploateringar skall samråd genomföras och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er) tas fram. En MKB skall tydligt beskriva projektets påverkan på natur- och kulturmiljö. Vi kan delta i hela miljöbedömningsprocessen, inklusive samråd och tillståndsprövning, samt svara för framtagandet av hela eller delar av MKB:er. Vi kan dessutom utföra de dokumentationer, arkeologiska undersökningar eller uppföljningsprogram som kan bli följden av projektets genomförande.

Fysisk planering

Vid planering av större geografiska områden inför översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och planprogram kan det vara en fördel att på ett tidigt stadium kartlägga såväl natur- som kulturmiljövärden och se hur dessa samspelar, exempelvis i en översiktlig natur- och kulturmiljöinventering. På detaljplanenivå är en naturvärdesinventering (NVI) med högre detaljeringsgrad i kombination med en arkeologisk utredning steg 1 ofta en bättre metod att använda. Behoven av utredningar varierar naturligtvis från fall till fall, både beroende på vilken miljö som berörs och vilken kunskap som är känd sedan tidigare. Vi deltar gärna som stöd vid behovsbedömningar i tidiga skeden av planprocesser.

Infrastrukturprojekt

Vi har stor erfarenhet av miljöbedömningar för landbaserade vindkraftsprojekt. Vi arbetar med alla delar av planeringsprocessen, från upprättande av samrådshandling, inventeringar av natur- och kulturmiljö och framtagande av MKB till uppföljningsprogram av exempelvis fåglar. Under projektens byggfas kan vi bistå med markering av natur- och kulturhänsyn i fält samt rådgivning och kontakt med myndigheter. Vi kan även erbjuda stöd för exempelvis kommuner som vill planera vindkraftsutbyggnad, tillhandahålla underlag om natur- och kulturmiljövärden och delta i bedömningen av lämpliga och olämpliga områden för vindkraft.

Vid nyetablering av kraftledningar och vägar i sedan tidigare oexploaterade områden finns behov av att utreda hur både arter, biotoper och kulturmiljöer/fornlämningsbild påverkas av exploateringen. Det finns stora samordningsvinster med att kombinera biologens och arkeologens arbete såväl vid fältarbetet som under den efterföljande analysen. En översiktlig kartläggning av möjliga alternativ i ett tidigt skede ger ofta goda beslutsunderlag för att kunna undvika värdekonflikter och utredningskrav i sena skeden.

Kontaktpersoner vid förfrågningar

För mer information eller förfrågningar rörande underlag till fysisk planering, kontakta biolog Lars Gerre eller arkeolog Petra Aldén Rudd.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård

— Kontaktperson för uppdrag inom arkeologi