Skyddade områden och skötselplaner

Skyddade områden och skötselplaner

Vissa områden har så höga naturvärden och viktig funktion i landskapet att det är motiverat att skydda dem genom bildning av exempelvis naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. De får då ett långsiktigt skydd med reglering av skötsel och vad som kan tillåtas inom området för att värdena ska kunna bestå. I en del områden kan naturvärdena bevaras genom att området lämnas orört, så kallad fri utveckling, medan andra områden behöver någon form av skötsel för att värdena ska gynnas. Vilken typ av områdesskydd som är lämpligt beror bland annat på områdets storlek. Större områden skyddas ofta genom naturreservatsbildning, medan biotopskydd och naturvårdsavtal oftast används vid skydd av mindre områden. Till skillnad från naturreservat och biotopskydd, som ger ett skydd för all framtid, är naturvårdsavtal tidsbegränsade och kan tecknas med en avtalstid på maximalt 50 år.

Vi utför inventeringar eller utredningar inför bildande av naturreservat och andra områdesskydd. Uppdragen kan också omfatta att ta fram skötselplaner, formulera mål och lämpliga skötselåtgärder. För att hitta rätt skötsel kartlägger vi bland annat den historiska markanvändningen. I detta arbete deltar våra arkeologer med studier av historisk dokumentation och kartmaterial.

Kontakt

Kontakta gärna biolog Lars Gerre om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom ämnesområdet områdesskydd och skötselplaner.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård