Naturvärdesinventeringar

Vi utför identifiering och bedömning av värdefulla miljöer. Lämpligt inventeringsupplägg avgörs från fall till fall utifrån vilket syfte man har med att utreda naturmiljön. Sedan 2014 utförs många av våra naturvärdesinventeringar med utgångspunkt från metoderna i SIS-standarden för naturvärdesinventeringar (NVI), SS 199000:2014.

Naturvärdesinventeringar (NVI)

camera_alt Rio Göteborg

Naturvärdesinventering (NVI) är en process där geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald identifieras, avgränsas, dokumenteras och naturvärdesbedöms samt att resultatet redovisas. Resultatet kan användas i naturvårdsprogram eller utgöra underlag för exempelvis olika projekt, åtgärder, detaljplaner och planprogram.

En NVI kan utföras på förstudienivå eller fältnivå och med tre olika detaljeringsgrader (översikt, medel och detalj), beroende på inventeringsområdets storlek och uppdragets syfte. Den kan utföras med ett eller flera av de sex tillägg som finns enligt standarden; naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, värdeelement, detaljerad redovisning av artförekomst, fördjupad artinventering samt kartering av Natura 2000-naturtyp. Vill du veta mer om standarden? Läs mer i vårt informationsblad. Mer information finns också på SIS hemsida.

— Senaste projekten inom Naturvärdesinventeringar (NVI)

Övriga naturvärdesbedömningar

Det är inte alltid som en NVI enligt standarden är det lämpligaste arbetssättet. Den kan behöva ersättas eller kombineras med andra arbetssätt. I NVI-metodiken omfattar naturvärde endast betydelse för biologisk mångfald. Andra aspekter såsom exempelvis rekreations- och friluftsvärden, kulturvärden samt andra ekosystemtjänster ingår inte. Det omfattar heller inte konsekvensbedömning vilket det ofta finns behov av. En NVI i sig ger inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller utvecklingspotential. Vissa biotoper i odlingslandskapet som exempelvis alléer, stenmurar och åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken, vilket är ett av de tillägg som kan utföras i en NVI. Ibland kan man behöva utreda påverkan på sådana objekt inför en eventuell ansökan om dispens. En sådan utredning innefattar ofta förslag på lämpliga kompensationsåtgärder. Vi hjälper gärna till att bedöma vilken typ av inventering som är lämplig för just ert projekt.

— Senaste projekten inom Övriga naturvärdesbedömningar

Kontaktperson vid förfrågningar

För mer information eller förfrågningar om naturvärdesinventeringar, kontakta gärna biolog Lars Gerre.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård