Artinventeringar

Vissa arter kräver särskild hänsyn enligt miljölagstiftning och miljömål och har därför stor betydelse för den fysiska planeringen. Vi kan erbjuda inventeringar av enskilda arter eller artgrupper. Inventeringen kan utföras fristående eller i form av en fördjupad artinventering som en del av en naturvärdesinventering (NVI).

Fåglar

Nattskärra Caprimulgus europaeus är en art som ofta inventeras inför planerade vindparker.

camera_alt Jörgen Lindström

Vi har genom åren utfört ett stort antal fågelinventeringar. Behovet av en fågelinventering kan uppstå vid fysisk planering eller olika typer av exploateringar, exempelvis inför detaljplanering eller planerade vindkraftsprojekt. För att få en allmän bild av fågelfaunan i ett område görs ofta en häckfågelinventering. Vid kustlokaler eller i närheten av ledlinjer i landskapet kan en inventering av sträckande fåglar vara nödvändig. Vissa arter eller artgrupper som kan påverkas negativt av exempelvis vindkraft eller kraftledningar kan behöva inventeras specifikt. Exempel på sådana arter är smålom, nattskärra, berguv, skogshöns och olika rovfåglar.

— Senaste projekten inom Fåglar

Grod- och kräldjur

Stinkpadda/strandpadda Epidalea calamita.

camera_alt Cecilia Nilsson

Alla våra svenska grod- och kräldjursarter är fridlysta enligt artskyddsförordningen och många av dem omfattas också av EU:s art- och habitatdirektiv. Våra medarbetare har arbetat med både allmänna groddjursinventeringar och riktade artinventeringar av större vattensalamander, strandpadda (stinkpadda) och hasselsnok.

— Senaste projekten inom Grod- och kräldjur

Växter, mossor, lavar och svampar

Att söka efter naturvårdsarter bland växter, mossor, lavar och svampar är en viktig del av arbetet vid naturvärdesinventeringar och övriga naturvärdesbedömningar. En naturvårdsart är en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Begreppet naturvårdsarter omfattar skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Gå gärna in på ArtDatabankens hemsida om du vill veta mer om begreppet och vilka arter som omfattas.I områden med en rik kärlväxt- eller kryptogamflora kan det vara motiverat att utföra en fördjupad inventering inriktad på en specifik art eller organismgrupp.

Varglav Letharia vulpina är en naturvårdsart som både är signalart, rödlistad (kategori NT, Nära hotad) och fridlyst enligt artskyddsförordningen.

camera_alt Rio Göteborg

— Senaste projekten inom Kärlväxter, mossor, lavar och svampar

Kontaktperson vid förfrågningar

För mer information eller förfrågningar om artinventeringar, kontakta gärna biolog Lars Gerre.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård