Tjuvkil 3:5 m. fl., Lycke socken, Kungälv kommun. Arkeologisk utredning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur och- kulturkooperatv utfört en arkeologisk utredning vid fastighet Tjuvkil 3:5 m.fl., Lycke socken, Kungälvs kommun. Utredningen genomfördes under fyra vinterdagar 2017 med anledning av en ny VA-ledning inom angivet område.
Syftet för den arkeologiska utredningen var i första hand att utgöra planerings- och beslutsunderlag för Länsstyrelsen för vidare hantering av ärendet.
Den aktuella sträckan, som är cirka 2,5 kilometer lång, startar vid Tjuvkilshuvud och löper sedan söder om väg 612, över väg 168 ner och vidare söderut, mot väg 612. Området ligger 5-15 meter över havet och utgörs av jordbruksmark som gränsar mot skogbevuxna bergsområden och impediment. Totalt 30
maskingrävda schakt drogs i sträckningen, med särskild fokus på de miljöer där fornlämningar kunde förväntas påträffas utfrån den kringliggande fornlämningsmiljön.
Inget av arkeologiskt eller kulturhistoriskt intresse påträffades vid utredningen. Rio Göteborg bedömer att inga fortsatta arkeologiska åtgärder behövs inom angivet område.