Kareby 28 m. fl., Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Under en högsommarvecka 2016 genomförde Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av tio fornlämningar i Kareby socken, Kungälvs kommun. Avgränsningen föranleddes av en planerad vägdragning och uppdragsgivaren var Trafikverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet var dels att avgränsa lämningarna mot den planerade exploateringen, men även bedöma fornlämningarnas antikvariska bevarandevärde. De berörda fornlämningarna ligger i en varierad miljö, dels i bergsområden men även i åkermark. Höjden över havet inom undersökningsområdet varierar mellan cirka 10-40 meter.
Efter genomförd förundersökning har två av lämningarna fått nya avgränsningar (Int nr G1432:1, G1432:6), tre bedöms inte fysiskt beröras av den planerade exploateringen (Kareby 28 ,170 och Int nr G1432:3) och fyra av dem bedöms påverkas i så hög grad att de inte kunnat avgränsas mot exploateringen
(Kareby 33:1-2, Int nr G1432:2, G1432:4-5). Rio Göteborg bedömer att fornlämningarna Kareby 33:1-2 samt Int nr G1432:2, 4-5 bör förundersökas i sin helhet om alternativa vägdragningar inte kan genomföras.
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ bedömer att det antikvariska bevarandevärdet är högt vid Kareby 28, 170, 33:1-2 och Int nr G1432:2. Rio Göteborg anser att dessa bör ses som ett sammanhängande gravfält, med tillhörande boplatser/aktivitetsytor. Genomförs exploateringen enligt liggande plan blir den negativa påverkan på kulturmiljön mycket stor.