Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Platzer Fastigheter AB och Göteborgs Stad har gemensamt inkommit med begäran om att få en arkeologisk utredning utförd inom planområdet för bostäder mm vid Olof Asklunds Gata i Högsbo, Göteborg.
Utredningsområdet utgörs av cirka tre hektar mark invid ett bergsmassiv och är indelad i tre delytor: Yta A, Yta B och Yta C. Ytorna ligger i ett område som idag i huvudsak utgörs av industribyggnader med tillhörande större parkeringsytor. Utredningsområdet utgörs av en kuperad terräng, mindre skrevor, gräsytor, blocksten och berg i dagen. Delytorna skärs av en väg som löper längs med den topografiska skiljelinjen mellan de två olika ytorna. Ytorna inom utredningsområdet ligger på mellan 26 och 57 meter över havet.
Utredningsarbetet utfördes vid två separata tillfällen, med två separata beslut: Yta A och B (Lst dnr 431-25800-2016), undersöktes under fyra dagar i oktober 2016 och Yta C (Lst Dnr 431-41423-2016), undersöktes under en dag i juni 2017.
Vid det första utredningstillfället i oktober 2016 undersöktes Yta A och B. Då grävdes 14 sökschakt med maskin inom Yta A och 6 handgrävda provgropar inom Yta B. Samtliga ytor var kraftigt påverkade av recent verksamhet, och inga nya fornlämningar eller andra kulturhistoriska värden påträffades vid inom Yta A eller B.
Vid det andra fälttillfället, i juni 2017, undersöktes Yta C. Där grävdes 7 provgropar för hand, varpå en anläggning påträffades i PG2. I anläggningen påträffades ett flintavslag i botten intill en kolkoncentration.
Anläggningen tolkas efter utredningen som en grav och daterades med 14 C-metoden till 3611 +/- 29 BP. I väntan på fornlämningsnummer i FMIS, har graven tilldelats Int nr G1708:1, enligt Rio Göteborgs interna system.
Rio Göteborg bedömer att om exploateringsplaner föreligger, behövs vidare undersökning av G1708:1 för att fastställa fornlämningens art, utbredning samt dess vetenskapliga värde. Fornlämningen är skyddad enligt KML.