Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning

Platzer Fastigheter AB och Göteborgs Stad har gemensamt inkommit med begäran om att få en arkeologisk utredning utförd inom planområdet för bostäder mm vid Olof Asklunds Gata i Högsbo, Göteborg.

Utredningsarbetet utfördes vid två separata tillfällen, med två separata beslut: Yta A och B (Lst dnr 431-25800-2016), undersöktes under fyra dagar i oktober 2016 och Yta C (Lst Dnr 431-41423-2016), undersöktes under en dag i juni 2017. Vid det andra fälttillfället, i juni 2017, undersöktes Yta C.

Rio Göteborg bedömer att om exploateringsplaner föreligger, behövs vidare undersökning av G1708:1 för att fastställa fornlämningens art, utbredning samt dess vetenskapliga värde. Fornlämningen är skyddad enligt KML.