Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk utredning, steg 2, inom fastigheterna Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun. Den arkeologiska utredningen syftade till att klargöra huruvida tidigare okända fornlämningar återfanns inom planområdet.

Inför utredningens start fanns fem registrerade fornlämningar inom utredningsområdet. Dessa utgörs av en stensättningsliknande lämning (Tuve 54), en fyndplats för en tunnackig yxa (Tuve 160), en by-/gårdstomt (Tuve 149), en boplats (Tuve 164) samt en fyndplats för en kärna, skrapor, borrar, spån och avslag av flinta (Tuve 99) (FMIS 2015).

Utredningen resulterade i att en ny fornlämning registrerades till FMIS. Denna fornlämning har getts namnet G1513:1 i enlighet med Rio Göteborgs interna system i väntan på tilldelning av fornlämningsnummer från Riksantikvarieämbetet.

Den nyupptäckta fornlämningen G1513:1 bedöms i nuläget som en boplats från järnåldern. Tolkningen baseras på dess topografiska läge, anläggningarnas karaktär samt typologiska dateringar av den påträffade keramiken som sannolikt hör till romersk järnålder (Torbjörn Brorsson, muntligen 2015).

I det fall byggnationsplanerna kvarstår i anslutning till fornlämning G1513:1, anser Rio Göteborg att ytterligare antikvariska åtgärder krävs. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till Länsstyrelsen.