Torslanda 133 inom Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Rio Kulturkooperativ har under en dag i oktober månad 2013 genomfört en arkeologisk förundersökning av den del av fornlämningen Torslanda 133 som berör avstyckningen av fastigheten Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Den berörda delen av fornlämningen är belägen i en villaträdgård.

Fornlämningen Torslanda 133 är registrerad som en boplats och ett stort fyndmaterial har ytplockats inom fornlämningsavgränsningen. Fornlämningen har undersökts vid en rad olika tillfällen, i samband med så kallade tomtgrävningar.

Vid förundersökningen grävdes totalt 5 schakt, av vilka tre grävdes som djupschakt. Fynd av flinta påträffades i samtliga schakt. I de tre djupgrävda schakten påträffades överlagrade fynd vilket binder dessa till transgressionen under mesolitikum.

Arkeologen Thomas Johansson övervaka schaktupptagning

Profilbild från S5, med överlagraning bestående av gul kompakt lera. De överlagrade fynden framkom i en lerig sand under den gula leran.